Guan suo yuan lun shi 觀所緣論釋

FULL EDITIONS

    • Dharmapāla. 710. Guan suo yuan lun. Translated by Yi Jing. Taishō 1625; Koryŏ taejanggyŏng 625.
      ... more ...