skad cig ma 'jig pa grub pa'i rnam par 'grel pa

FULL EDITIONS

    • Vināyaka, and grags ’byor shes rab, trans. 1100. skad cig ma ’jig pa grub pa’i rnam par ’grel pa. snar thang 3744 ze 282a–301a; sde dge 4254 zhe 259a5–275a2; co ne zhe 252b7–268b5; Peking 5752 ze 278b2–295b7.
      ... more ...