tshad ma brtag pa

FULL EDITIONS

    • (rngog) blo ldan shes rab, trans. 2nd half of the 11th century. tshad ma brtag pa. snar thang 3738 ze 215a1–237b7; sde dge 4248 zhe 201a2–221b4; co ne zhe 193b3–215a1; Peking 5746 ze 213a4–236b1.
      ... more ...