de kho na nyid bsdus pa'i dka' 'grel

FULL EDITIONS

    • Devendrabhadra, and grags ’byor shes rab, trans. 1100. de kho na nyid bsdus pa’i dka’ ’grel. snar thang 3757 ’e 146a-ye 385; sde dge 4267 ze 133b1-’e 331a7; co ne ze 133a7-’e 352a7; Peking 5765 ’e 159b2-ye 495a7.
      ... more ...