Tibetan full edition of tibetan text of hetucakraḍamaru b

N.d. Shorter Verse Series of Dignāga’s Hetucakraḍamaru: Hetucakraḍamaru B. snar thang 3699 ce 193b1–194b2; Peking 5708 ce 189a7–190a4.