rtsod pa’i rigs pa'i 'grel pa don rnam par 'byed pa

FULL EDITIONS

    • Kumāraśrībhadra, ’phags pa shes rab, and ’bro seng dkar (śākya ’od), trans. 1100. rtsod pa’i rigs pa’i ’grel pa don rnam par ’byed pa. snar thang 3717 tshe 21b–131b; snar thang 3770 ze 65b–186a; sde dge 4239 zhe 51a3–151a6; co ne zhe 50b3–143b2; Peking 5725 tshe 21b2–137a8; Peking 5738 ze 71a5–183a7.
      ... more ...