Japanese partial translation of Hetubindu

Harada, Wasō. 1998. ‘Ronkyo No Shizukudama Dai Issetsu Shiyaku (A Japanese Translation of the Hetubindu, § 1).’ Bulletin of Kyusyu Ryukoku Junior College 44: 67–87.
  • This relation of Harada 1998 to the Hetubindu was added from an external source.