tshad ma rnam 'grel gyi rgyan gyi 'grel bshad shin tu yongs su dag pa

FULL EDITIONS

    • Sumati(kīrti), and rngog blo ldan shes rab, trans. end of the 11th century. tshad ma rnam ’grel gyi rgyan gyi ’grel bshad shin tu yongs su dag pa. snar thang 3715 phe 206a-342, be 1-303, me 1-400, tse 1-311; sde dge 4226 phe 174b1-tse 251a7; co ne phe 183a7-tse 259a7; Peking 5723 phe 208a7-tse 321a5.
      ... more ...