nang gi khyab pa

FULL EDITIONS

    • Kumārakalaśa, and ('bro seng dkar) śākya ’od, trans. mid-11th century. nang gi khyab pa. snar thang 3749 ze 338b–344b; sde dge 4260 zhe 309b4–314a5; co ne zhe 303b3–308a5; Peking 5757 ze 329b6–335a4.
      ... more ...