Yin ming ru zheng li lun 因明入正理論

FULL EDITIONS

    • Ui Hakuju. 1944. Bukkyō ronrigaku [*Buddhist Logic]. Tōkyō: Daitō Shuppansha.
      ... more ...
    • 玄奘, and Xuan Zang, trans. 647. 因明入正理論 // Yin ming ru zheng li lun. Taishō 1630 32 11–13; Koryŏ taejanggyŏng 607.
      ... more ...