gzhan sel brtag pa'i tshig le'ur byas pa

FULL EDITIONS

    • 800. gzhan sel brtag pa’i tshig le’ur byas pa. snar thang 3736 ze 211a–213b; sde dge 4246 zhe 197a5–200a2; co ne zhe 189b4–192b3; Peking 5744 ze 208b5–212a1.
      ... more ...